ຂໍເຊີນມາ Join Group ນຳກັນເລີຍ!!! ກຸມຝາກຮ້ານຊື້ຂາຍສິນຄ້າ
👉Soutsaka Marketplace ເດັກສຸດສະກະ ຈະຝາກຮ້ານ – FB Group ທີ່ເກີດຂຶ້ນສະເພາະກິດໃນຊ່ວງສະຖານະການ COVID-19 ສຳລັບໃຫ້ສິດເກົ່າແລະສິດປະຈຸບັນລວມໄປຈົນເຖິງພະນັກງານແລະຄູອາຈານຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ມາແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ຫາວຽກ ຫາ connection ແລະເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຫຼຸດພົ້ນຈາກເວລາອັນຍາກລຳບາກນີ້ໂດຍໄວ