ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ

ພາກວິຊາ ບໍລະຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (FBE) ແຍກອອກເປັນ 2 ສາຂາວິຊາ: (1) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (Higher Diploma in Business Administration) ແລະ (2) ສາຂາການເງິນ-ການທະນະຄານ (Higher Diploma in Finance and Banking) ມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຜະລິດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອອອກໄປປະກອບອາຊີບຮັບໃນອົງການລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ວິວັດທະນາການ ທາງດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຢີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແບບຫຼັກສູດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລວມເຖິງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ມີທັກສະການບໍລິຫານພຽງພໍໃນການປັບຕົນໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ

ຫຼັກສູດນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ ໃນລະດັບສູງ. ນອກນັ້ນ ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນປະເພດຕ່າງໆ, ກາສານອານຸພັນ, ເທັກນິກການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນເປັນຕົ້ນ. ຫຼັກສູດນີ້ປະກອບມີທັງ ພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນການທະນາຄານ. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກສາມາດນຳ: 1) ທະນາຄານທຸລະກິດ, 2) ສະຖາບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆ, 3) ບໍລິສັດຫຼັກຊັບປະເພດຕ່າງໆ (ຊຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດທະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໃນປີ 2010), 4) ບໍລິສັດປະກັນໄພ, 5) ທະນາຄານກາງ, 6) ພະແນກການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ.

ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ:

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 19 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານ: 48 ໜ່ວຍກິດ
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ: 42 ໜ່ວຍກິດ
3.1 ຮຽນຕົວຈິງ 36 ໜ່ວຍກິດ
3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 ໜ່ວຍກິດ
4. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ: 3 ໜ່ວຍກິດ
ລວມຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ: 112 ໜ່ວຍກິດ
ໄລຍະເວລາການຮຽນ: 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປ່າຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ, ກົດໝາຍພື້ນຖານ, ລະບົບການເມືອງລາວ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມວິທະຍາ, ປັດຊະຍາ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເລກ ແລະ ເສດຖະສາດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ວິຊາຫຼັກຂອງສະຖາບັນແມ່ນວິຊາບັງຄັບຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາວິຊາສະເພາະ

ຮຽນຕົວຈິງ

ວິຊາຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການບໍລິຫານຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດສະໄໝໃໝ່.

ວິຊາຫຼັກທີ່ກ່ຽວກັບການບັນຊີຈະຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະດ້ານການບັນຊີການເງິນ, ການບັນຊີວິໄຈ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ລະບົບການຄວບຄຸມທາງການບໍລິຫານເຊິ່ງພຽບພ້ອມໃນການເປັນນັກບັນຊີໃນອົງການຂະໜາດໃຫຍ່. ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນອີກດ້ວຍ.

ໝວດວິສິຊາເລືອກເສລີ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ ນັກສຶກສາບໍລິຫານທຸລະກິດສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາເລືອກທີ່ຕົນມັກ ແລະ ຖະໜັດໄດ້ 3 ວິຊາ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນຂະແໜງການລົງເລິກຂອງຕົນ.

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຝຶກງານຕົວຈິງກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການຕ່າງໆ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີປະສົບການການເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ທັງສາມາດຮຽນຮູ້ເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທີປະຕິບັດໃນທຸລະກິດຕົວຈິງ. ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມຕໍ່າສຸດແມ່ນ 2 ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງຈາກການລົງຝຶກງານ, ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດຂອງຕົນ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຮຽນຂອງຕົນ.