ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ

ພາກວິຊາ ບໍລະຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (FBE) ແຍກອອກເປັນ 2 ສາຂາວິຊາ: (1) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (Higher Diploma in Business Administration) ແລະ (2) ສາຂາການເງິນ-ການທະນະຄານ (Higher Diploma in Finance and Banking) ມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຜະລິດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອອອກໄປປະກອບອາຊີບຮັບໃນອົງການລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ວິວັດທະນະການ ທາງດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຢີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແບບຫຼັກສູດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລວມເຖິງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ມີທັກສະການບໍລິຫານພຽງພໍໃນການປັບຕົນໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ ໂດຍນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນທິດສະດີ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ທີ່ພຽບພ້ອມທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕາມກະແສການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ຫຼັກສູດນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກການບໍລິຫານ, ມີພາວະຜູ້ນຳ, ທັກສະດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ທັກສະການພົວພັນກັບບຸກຄົນອື່ນ ພ້ອມກັບມີວິນຍານຂອງນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຮັດວຽກໃນຕໍາແໜ່ງຝ່າຍບໍລິຫານຂອງອົງການຕ່າງໆ. ໃນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້, ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຫຼາຍໆວິຊາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງມີຈໍານວນໜ່ວຍກິດລວມເທົ່າກັບ 112 ໜ່ວຍກິດ. ຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ, ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາທີ່ຕົນມັກ ແລະ ຊຳນານໄດ້ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນຂະແໜງການທີ່ຕົນລົງເລິກ.

ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ:

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 19 ໜ່ວຍກິດ
2. ໝວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ: 54 ໜ່ວຍກິດ
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ: 36 ໜ່ວຍກິດ
3.1 ຮຽນຕົວຈິງ 30 ໜ່ວຍກິດ
3.2 ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6 ໜ່ວຍກິດ
4. ໝວດວິຊາເລືອກເສລີ: 3 ໜ່ວຍກິດ
ລວມຈໍານວນໜ່ວຍກິດທັງໝົດ: 112 ໜ່ວຍກິດ
ໄລຍະເວລາການຮຽນ: 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ
ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮຽນ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ
ວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ, ກົດໝາຍພື້ນຖານ, ລະບົບການເມືອງລາວ, ຈິດຕະວິທະຍາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ສັງຄົມວິທະຍາ, ປັດຊະຍາ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເລກ ແລະ ເສດຖະສາດ.
ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ວິຊາຫຼັກຂອງສະຖາບັນແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການປະຕິປັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົ້ນເອງກ່ຽວກັບທັກສະທາງດ້ານການວິເຄາະປັນຫາ, ສາມາດແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍວິທີທີ່ສ້າງສັນ, ສາມາດສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ ແລະ ສາມາດນຳພາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຫຼື ໜ່ວຍງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ໝວດວິຊາວິຊາສະເພາະ

ຮຽນຕົວຈິງ

ວິຊາຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການບໍລິຫານຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດສະໄໝໃໝ່.

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຝຶກງານຕົວຈິງກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການຕ່າງໆ ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີປະສົບການການເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ທັງສາມາດຮຽນຮູ້ເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທີປະຕິບັດໃນທຸລະກິດຕົວຈິງ. ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມຕໍ່າສຸດແມ່ນ 2 ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງຈາກການລົງຝຶກງານ, ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດຂອງຕົນ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຮຽນຂອງຕົນ.

ໝວດວິສິຊາເລືອກເສລີ 
ໃນຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດ ນັກສຶກສາບໍລິຫານທຸລະກິດສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາເລືອກທີ່ຕົນມັກ ແລະ ຖະໜັດໄດ້ 3 ວິຊາ ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນຂະແໜງການລົງເລິກຂອງຕົນ.