ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຂອງພວກເຮົາ ເປີດເຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ Microsoft Office ລຸ້ນທີ 15 .ສົນໃຈໂທສອບຖາມເພີ້ມ : 021 900337 ,021 900338, 021 261140