ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ພາກວິຊາ ບໍລະຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (FBE) ແຍກອອກເປັນ 2 ສາຂາວິຊາ: (1) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (Higher Diploma in Business Administration) ແລະ (2) ສາຂາການເງິນ-ການທະນະຄານ (Higher Diploma in Finance and Banking) ມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຜະລິດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອອອກໄປປະກອບອາຊີບຮັບໃນອົງການລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ວິວັດທະນາການ ທາງດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຢີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແບບຫຼັກສູດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລວມເຖິງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ…

ສາຂານິເທດສາດ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາກວິຊານິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ ສາຂານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ ແມ່ນ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ທີ່ເປັນບ່ອນສິດສອນໃນລະດັບຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນໃສ່ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທິດສະດີ ແລະ ທັກສະໃນຂະແໜງການນິເທດສາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ແລະ ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ພ້ອມທັ້ງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນວິຊາຊີບ ດ້ານນິເທດສາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຕອບສະໝອງຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ທາງດ້ານນິເທດສາດ ຫຼື ສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ວາລະສານສາດ ເຊິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຂະແໜງອື່ນໆ ໄດ້ແກ່ ຂະແໜງການຕະຫຼາດ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ການໂຮງແຮມ ການເງິນ ການທະນາຄານ. ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ: 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 26 ໜ່ວຍກິດ 2. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ: 93 ໜ່ວຍກິດ 2.1 ຮຽນຕົວຈິງ 34…

ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ພາກວິຊາ ບໍລະຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ (FBE) ແຍກອອກເປັນ 2 ສາຂາວິຊາ: (1) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (Higher Diploma in Business Administration) ແລະ (2) ສາຂາການເງິນ-ການທະນະຄານ (Higher Diploma in Finance and Banking) ມີເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຜະລິດ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອອອກໄປປະກອບອາຊີບຮັບໃນອົງການລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງປະສິດທິພາບສູງສຸດໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ວິວັດທະນະການ ທາງດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ເທັກໂນໂລຢີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແບບຫຼັກສູດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລວມເຖິງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ…

ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນກັບຍຸກສະໄໝ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ Multimedia ແລະ Graphic Design, ມີທັກສະດ້ານການພັດທະນາ ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນສູງ, ສາມາດອອກແບບ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການແບບ Windows ແລະ Linux ໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້. ໃນຫຼັກສູດນີ້ ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິຊາຕ່າງໆ ທີ່ມີໜ່ວຍກິດປະມານ 102 ແລະ ລົງຝຶກງານຢູ່ທີ່ອົງການຕ່າງໆທີ່ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໃຫ້. ໃນລະຫວ່າງການຝຶກງານນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດ ຂອງຕົນທີ່ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂອ້ງກັບຂະແໜງເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການກຳນົດໜ່ວຍກິດເຂົ້າຫຼັກສູດ: 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 8 ໜ່ວຍກິດ 2. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ: 36 ໜ່ວຍກິດ 3. ໝວດວິຊາສະເພາະ: 60 ໜ່ວຍກິດ 3.1…