ພາກວິຊາ ແລະ ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງມີໄລຍະເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ ໃບປະກາສະນີຍະບັດທີ່ອອກໃຫ້ຈາກວິທະຍາໄລແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນການຮຽນການ-ການສອນ ທີ່ເນັ້ນເອົານັກຮຽນເປັນຈຸດໃຈການ ວິທະຍາໄລໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການຮຽນ ແລະ ເຮັດບົດຝຶກຫັດແບບຕ່າງໆ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສະຖາບັນພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມກັບເສີມສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄວາມຄິດຢາກຮຽນຮູ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ຄວາມຮູ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຢຸດນິ້ງ, ເມື່ອເວລາທີ່ຄວາມຮູ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ການຮຽນຮູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແບບບໍ່ສິ້ນສຸດຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ. ຫຼັກສູດການຮຽນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ ເພື່ອຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເລົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນມີຄວາມໄດ້ບຽບ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຍຸກໂລກາພິວັດ.

ກິດຈະກຳພາກວິຊາ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງພາກວິຊາເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນກັບຍຸກສະໄໝ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ Multimedia ແລະ Graphic Design, ມີທັກສະດ້ານການພັດທະນາ ໂປຣກຣາມຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນສູງ, ສາມາດອອກແບບ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື່ອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການແບບ Windows ແລະ Linux ໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້.

ໃນຫຼັກສູດນີ້ ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນວິຊາຕ່າງໆ ທີ່ມີໜ່ວຍກິດປະມານ 102 ແລະ ລົງຝຶກງານຢູ່ທີ່ອົງການຕ່າງໆທີ່ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດໃຫ້. ໃນລະຫວ່າງການຝຶກງານນັກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຈົບຫຼັກສູດ ຂອງຕົນທີ່ມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນສາຂາ
ປ.ທ ລັດຕະພົນ ໄຊຍະວົງ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ

News & Event