ພາກວິຊາ ແລະ ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງມີໄລຍະເວລາຮຽນ 3 ປີ ຫຼື 6 ພາກຮຽນ ໃບປະກາສະນີຍະບັດທີ່ອອກໃຫ້ຈາກວິທະຍາໄລແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນການຮຽນການ-ການສອນ ທີ່ເນັ້ນເອົານັກຮຽນເປັນຈຸດໃຈການ ວິທະຍາໄລໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການຮຽນ ແລະ ເຮັດບົດຝຶກຫັດແບບຕ່າງໆ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສະຖາບັນພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຝຶກໃຫ້ນັກສຶກສາມີທັກສະດ້ານການວິເຄາະບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພ້ອມກັບເສີມສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄວາມຄິດຢາກຮຽນຮູ້ເພື່ອການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ຄວາມຮູ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຢຸດນິ້ງ, ເມື່ອເວລາທີ່ຄວາມຮູ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ການຮຽນຮູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ແບບບໍ່ສິ້ນສຸດຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ. ຫຼັກສູດການຮຽນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບມາ ເພື່ອຝຶກນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເລົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນມີຄວາມໄດ້ບຽບ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຍຸກໂລກາພິວັດ.

ກິດຈະກຳພາກວິຊາ

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຂອງພາກວິຊານິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ
ສາຂານິເທດສາດ
ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ ແມ່ນ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ທີ່ເປັນບ່ອນສິດສອນໃນລະດັບຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນໃສ່ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທິດສະດີ ແລະ ທັກສະໃນຂະແໜງການນິເທດສາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ແລະ ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ພ້ອມທັ້ງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນວິຊາຊີບ ດ້ານນິເທດສາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຕອບສະໝອງຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ທາງດ້ານນິເທດສາດ ຫຼື ສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ວາລະສານສາດ ເຊິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດນຳໄປຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຂະແໜງອື່ນໆ ໄດ້ແກ່ ຂະແໜງການຕະຫຼາດ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ການໂຮງແຮມ ການເງິນ ການທະນາຄານ.
ເບິ່ງຂໍ້ມູນສາຂາ
ປ.ທ ລັດຕະພົນ ໄຊຍະວົງ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ

News & Event