ປ.ທ ລັດຕະພົນ ໄຊຍະວົງ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ