ລົງທະບຽນມື້ນີ້
ຮັບຟຣີ
ຖົງຜ້າ ສຸດສະກະ

ກໍານົດການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່
ສອບເສັງຮອບ 2 ວັນທີ 15/09/2020

👉ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ
👉ສາຂານິເທດສາດ
👉ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ
👉ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສົກຮຽນໃໝ່ 2020 - 2021

ດາວໂຫຼດແບບຟອມ
Go to Top