ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງການ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ຈະມີລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຊີ້ນໍາໂດຍສະພາເຊິ່ງມີອໍານາດ ໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດ ທະສາດ, ແລະລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນຂອງສະຖາບັນ, ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງສະຖາບັນ. ສະພາຍັງ ມີໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງການມອບໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ດໍາເນີນການສອນ ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສະເໝີ ຈົດທະບຽນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບປະກາດ.

ສະຖາບັນມີໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງດັ່ງນີ້:

ສະພາສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ສະພາບໍລິຫານ

ສະພາບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ເຊິ່ງມີອໍານາດ ການວາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຂອງວິທະຍາໄລ, ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ປັບປຸງແລະພັດທະນາຫລັກສູດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການ ສຶກສາຂອງສະຖາບັນ. ສະພາຍັງມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງການມອບ ໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ຫຼັກສູດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການສອນໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ສະເໝີຈົດທະບຽນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງໃບ ປະກາດ.

ສະພາວິຊາສະເພາະ