ສັນຍາລັກຂອງສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ແມ່ນການປະສານກັນລະຫວ່າງສິລະປະແບບລາຍລາວ, ແບບຕະເວັນອອກ ແລະ ຕະເວັນຕົກ. ສິລະປະແບບລາຍລາວ ທີ່ຖານຂອງສັນຍາລັກ ໝາຍເຖິງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວທີ່ມີຄວາມງົດງາມ ເຊິ່ງເປັນຮາກຖານຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປັດຊະຍາຂອງເຮົາ. ສິລະປະແບບລາຍຕະເວັນອອກ ແລະ ຕະເວັນຕົກທີ່ດ້ານຂວາເບື້ອງເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງສັນຍາລັກສະແດງເຖິງແນວຄວາມຄິດທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເໝາະສົມຂອງຕະເວັນອອກ ແລະ ຕະເວັນຕົກ ເຊິ່ງປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ.

  • ສີຟ້າຂອງສັນຍາລັກ ແມ່ນສີແຫ່ງຄວາມໄຝ່ຝັນ, ຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຊື່ສັດ.
  • ສີເທົາ ແມ່ນສີແຫ່ງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເຕີບໃຫຍ່, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄຸນລັກສະນະເລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກປູກຝັງໄວ້ໃນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ
  • ສັນຍາລັກທີ່ມີລັກຊະນະເປັນວົງລໍ້ ໝາຍເຖິງພາຫະນະທີ່ນຳພານັກສຶກສາໄປສູ່ຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງຈະສ້າງອານຸພາບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ໃຫ້ສາມາດໄປສູ້ຜົນສຳເລັດທີ່ໄຝຝັນໄວ້.