ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດຂອງສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ ຊັ້ນນຳແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີມາດຕະຖານທາງວິຊາການໃນລະດັບສາກົນ, ສະໜອງການສຶກສາ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ແລະ ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາກັບສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

ພາລະກິດ

  • ສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ , ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາຂາການເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ ສາຂານິເທດສາດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
  • ພັດທະນາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ທຽບເທົ່າລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການສິດສອນ ແລະ ສ້າງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ຄົນລາວ.

ພັນທະກິດ

ພັນທະກິດຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ວິທີການຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະສາກົນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ ໂດຍເນັ້ນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເອົານັກສຶກສາເປັນຈຸດໃຈກາງ.
  • ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໂດຍສົ່ງເສີິມ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ่ສັງຄົມ ພ້ອມທັງເຜີຍແພ່ຜົນງານຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ພ້ອມທັງສ້າງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງກໍຄືສັງຄົມໂດຍລວມ ແລະ ທຸລະກິດຂະແໜງຕ່າງໆ.
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ຄູ່ຄວາມດີ, ມີຄຸນນະທຳ, ຈະລິຍະທໍາ, ຮັກການຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງສອດແຊກຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວໄປຄຽງຄູ່ກັນ.
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮູ້ຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  • ພັດທະນາຕົນເອງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຜົນງານທາງວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສູງເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມຢ່າງກ້ວາງຂວາງທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.