ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2002 ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລສູງສຸດ ດ້ວຍການສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນ ໃນຕົ້ນທຶນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 2608/ສສກ.ສປຄ.13, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2013, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໂຄງການຫລັກສູດການຮຽນການສອນ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍຖືເອົານັກສຶກສາເປັນຈຸດໃຈກາງ ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ ປະກອບກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມໆກັນໃນການຮຽນ-ການສອນ ວິທະຍາໄລໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງຮຽນໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ຄ້າຍຄືກັບບ່ອນເຮັດວຽກຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ເມື່ອເຂົ້າເຮັດວຽກໃໝ່.

ເສີມສ້າງຄຸນນະພາບ ສູ່ຄວາມສຳເລັດ

– Empowering Your Dreams –

ຫຼັກສູດໃນສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ປະຈຸບັນ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ໄດ້ດຳເນີນການສອນນັກສຶກສາຫຼັກສູດຊັ້ນສູງໃນ 3 ພາກວິຊາດັ່ງນີ້: (1) ພາກວິຊາເທັກໂນໂລຢີມູນຂ່າວສານ: ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ; (2) ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ: ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການທະນະຄານ ແລະ (3) ພາກວິຊານິເທດສາດ ແລະ ພາສາສາດ: ສາຂານິເທດສາດ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດການສິດສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຕົນສຶກສາມາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ມີຄວາມສາມາດດ້ານການສື່ສານກັບບຸກຄົນອື່ນ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົົ້ນ. ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປູກຝັງ ຜ່ານວັດທະນະທຳຂອງສະຖາບັນ ທີ່ນັກສຶກສາໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດໃນແຕ່ລະວັນ ໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນລວມທັງການຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຕ່າງໆ ທີ່ທາງສະຖາບັນຈັດສັນໃຫ້ໂດຍອີງຕາມຄວາມມັກ, ຄວາມຖະນັດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ ແມ່ນບອນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການສອບເສັງທຽບລະດັບພາສາອັງກິດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ດຳເນີນການສອບເສັງທຽບລະດັບພາສາອັງກິດ TOEFL® iBT ໃນ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ 7 ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ຈັດການສອບເສັງຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ 8 ປີ 2006 ຈົນເຖິງ 2013 ເຊິ່ງແມ່ນການປະກອບສ່ວນອາສາສະໝັກ ໃນການສະໜອງຫ້ອງແລັບ ເຂົ້າໃນການສອບເສັງ TOEFL® iBT ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສຢູ່ປະເທດລາວ ໄດ້ມີໂອກາດເສັງທຽບລະດັບພາສາອັງກິດສາກົນ.

ນອກນີ້, ສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມນັກສຶກສາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ເຊັ່ນ ກຸ່ມອີໂວລູຊັນ (Evolution) ແລະ ກຸ່ມຫຸ່ນໂຣບອດ (Robotic club) ໃຫ້ນັກສຶກສາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ມີປະສົບການໃນການສ້າງຫຸ່ນຍົນ ແລະ ຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີຝັງໃສ່ໃນໂຕຫຸ່ນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ການຮ່ວມມື