ນອກນັ້ນ, ໃນເດືອນ 9 ປີ 2005, ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາ ບັນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທົ່ວໄປ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ສະບັບເລກທີ 2608/ສສກ.ສປຄ.13, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2013 ໃຫ້ເປີດສອນລະດັບຊັ້ນສູງໃນ 3 ຄະນະ ໄດ້ແກ່:

  1. ຄະນະເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ