ກົດລະບຽບການສຶກສາ

ລະບຽບການທົ່ວໄປ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ອອກລະບຽບການທົ່ວໄປໃນການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນ. ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງສາມາດດາວໂຫຼດລະບຽບການທົ່ວໄປດ້ທີ່ນີ້: