ເງື່ອນໄຂການຮັບນັກສຶກສາ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າສຶກສາຫຼັກສູດຊັ້ນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາຕ່າງໆຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຕ້ອງແມ່ນ ຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາລະດັບ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ອາຊີວະ ສຶກສາຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.
 • ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ພິການທາງດ້ານສາຍຕາ, ຫູໜວກ ແລະ ປາກກືກ.
 • ຕ້ອງບໍ່ມີປະຫວັດຈັດການເຄືອນໄຫວ ຫຼື ມີແນວຄິດຕ້ານກັບອໍານາດການປົກຄອງຂອງບ້ານ ເມືອງ.
 • ຕ້ອງບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ.
 • ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ເສບສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ.
 • ການໂອນໜ່ວຍກິດຂອງນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນມາຮຽນທີ່ສະຖາບັນສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນແຕ່ລະລາຍໄປ ຂຶ້ນກັບຫຼັກສູດ ແລະ ຄຸນນະພາບການສອນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ນັກສຶກສາກຳລັງຮຽນຢູ່.

ວິທີການສະໝັກເຂົ້າຮຽນ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮຽນທີ່ ສະຖາບັນ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຮຽນຂອງສະຖາບັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍື່ນສະເໜີໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຮັບນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງໃນແຕ່ລະສົກສຶກສາ. ເອກະສານຄຳຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະອຳນວຍການສະຖາບັນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບຊາບກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ ພ້ອມກັບວັນເວລາຂອງການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ພາຍໃນ 3 ວັນເຂົ້າການ.

ເອກະສານຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮຽນ

 • ໃບຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮຽນຂອງສະຖາບັນ (ຕົ້ນສະບັບ).
 • ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ 1 ຊຸດ.
 • ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນຄະແນນ 1 ຊຸດ
 • ສຳເນົາ ບັດປະຊາຊົນ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ 1 ຊຸດ.
 • ຮູບ 3 x 4 (ຖ່າຍພາຍໃນ 6 ເດືອນ) 3 ໃບ