ປະຕິທິນຮັບນັກສຶກສາ

ໂດຍທົ່ວໄປ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຈະເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ 3 ພາກຕໍ່ໜຶ່ງສົກຮຽນຄື: ພາກເຊົ້າ, ພາກບ່າຍ  ແລະ ພາກຄໍ່າ. ວິທະຍາໄລເຮົາມີ 2 ພາກຮຽນຕໍ່ປີ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ວິທະຍາໄລເຮົາ ຈັດການຮຽນການສອນໃນຮູບແບບບໍ່ເຕັມເວລາ. ສະນັ້ນ, ທາງວິທະຍາໄລຈຶ່ງຈັດພາກຮຽນເພີ່ມແກ່ນັກສຶກສາ ເພື່ອຮຽນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາພັກຮ້ອນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການຮຽນ ໃນສົກຮຽນທີ 2.

ປະຕິທິນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເປີດຮັບສະໝັກເອົານັກສຶກສາໃໝ່ ເລີ່ມ ເດືອນກໍລະກົດ ຈົນເຖິງ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ.
ຈັດ “ວັນໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກສຶກສາ” ເລີ່ມ ເດືອນສິງຫາ ຈົນເຖິງ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ.
ສອບເສັງທຽບວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ແລະ ເລກທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກ ທ້າຍເດືອນກັນຍາ.
ປະກາດຜົນການສອບເສັງ ອາທິດທຳອິດຂອງ ເດືອນຕຸລາ.
ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ ອາທິດ 2 ຂອງ ເດືອນຕຸລາ.